(…) zasadniczym zadaniem Uniwersytetu jest naukowe opracowywanie i pogłębianie istotnych treści chrześcijańskiej kultury – jest to bowiem zawsze kultura par exellance humanistyczna. To dzięki Uniwersytetom młodzi ludzie mogą wejść w tradycję takich inspiracji, które czynią człowieka nie tyle sprawnym w zarządzaniu, ile lepszym w życiu.

 • Rok 2019
 • Rok 2018
  • Dlaczego Boże Narodzenie stało się kulturowym folklorem? w: „Teologia Polityczna co Tydzień”, nr 143 pt. „Wcielenie. Zbawienny paradoks”.
  • Recenzja książki: Richard Swinburne, Czy Jezus był Bogiem?, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014, „Studia Philosophiae Christianae”, 54 (2018) 4, s. 131-140.
  • Nowe średniowiecze?, „Tygodnik Idziemy”, nr 47 (2018) 685, s. 18-19. (PDF)
  • Dante wzywa zepsutą ludzkość do poprawy – wywiad na portalu Teologia Polityczna
  • Tożsamościowe dylematy, „Tygodnik Idziemy”, nr 30 (2018) 668, s. 42.

  • Terapia uporczywa czy daremna? wywiad w „Tygodniku Idziemy”, nr 29 (2018) 667, s. 14-15.

  • Recenzja książki: Jacques Maritain, Wieśniak znad Garonny. Stary świecki chrześcijanin snuje refleksje a propos czasów współczesnych, tłum. A. Ziernicki, Poznań 2017, Wydawnictwo „W drodze” w: „Pastores. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej”, nr 2 (2018) 79, s. 180-182.
  • Sprawa Alfiego Evansa – konsekwencje utylitarnej antropologii, wywiad zamieszczony na stronie internetowej Teologii Politycznej, TPCT, „Trwa(nie). O bioetyce”, nr 111.
  • Mistyczka i ojczyzna. O narodowych i politycznych przesłaniach Dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, „Teologia polityczna”, nr 10 (2017-2018), s.  103-123.
  • Millenialsi są dziećmi popkultury, a nie dziećmi religii, wywiad zamieszczony na stronie internetowej Teologii Politycznej.
  • Sokratejska lekcja śmierci, „Tygodnik Idziemy”, nr 15 (2018) 653, s. 42.
  • Teologia wyzwolenia – Marks i Chrystus w służbie ludu, „Pastores. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej”, nr 1 (2018) 78, s. 137-144.
  • Cyfrowa infantylizacja świata – wyzwanie współczesności, w: Teologia Polityczna Co Tydzień, nr 95 „Virtual Mass Media?”.
  • Prawa między narodami, „Tygodnik Idziemy”, nr 3 (2018) 641, s. 42.
 • Rok 2017
  • Emancypacja, cyfrowy świat i obiektywna prawda. Refleksje nad ostatnim ćwierćwieczem Polski i Kościoła, „Studia Ełckie”, nr 19 (2017), s. 637-654. (PDF)
  • Złowrogi profetyzm marksizmu, „Tygodnik Idziemy”, 19 listopada 2017 r., nr 47 (633) 2017, 18-19.
  • Analityka i tomizm. Czy możności mogą mieć akty? Wokół książki Michała Głowali Możności i ich akty. Studium z tomizmu analitycznego, „Rocznik Tomistyczny”, nr 6 (2017), 293-297.
  • Starożytne początki obywatelskości i polityczności w perspektywie zasad życia cywilizacyjnego, artykuł w książce: „A kimże jest człowiek?” Księga Pamiątkowa dla uczczenia 75 rocznicy urodzin ks. Abpa Henryka Hosera SAC Biskupa Warszawsko-Praskiego, Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa 2017, s. 139-150.
  • Co się stało z naszą wiarą, „Tygodnik Idziemy”, 10 grudnia 2017 r., nr 50 (636) 2017, s. 36.
  • Utopijny mesjanizm marksizmu – fundament bolszewickiej rewolucji, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, nr 84 „Stulecie października”.
  • Siedem darów Ducha Świętego, „Civitas Christiana. Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”, nr 11 (2017) 54, s. 20-21.
  • Nieusuwalne napięcie, „Tygodnik Idziemy”, nr 44 (29 października 2017), s. 36-37.
  • Edukacja a wyzwania rewolucji cyfrowej, „Civitas Christiana. Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”, nr 10 (2017) 53, s. 20-21.
  • Autorytet siłą kultury, „Civitas Christiana. Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”, nr 6-7 (2017) 49-50, s. 20-21.
  • Szkoła Eucharystii siostry Faustyny Kowalskiej: „Teologia Polityczna Co Tydzień” Nr 63 „Rzeczywiście Obecny”
  • Diabelskie przepotwarzanie polityczności czyli destrukcja świata idei: „Teologia Polityczna Co Tydzień” nr 53 „Przeciwnik”.
  • W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, „Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana” nr 2 (2017), s. 15-16 [PDF].
  • Cnota sprawiedliwości a porządek społeczny w myśli św. Tomasza z Akwinu, w: „Teologia Polityczna Co Tydzień” nr 47 „Co z solidarnością społeczną?”
  • Emigracja i tożsamość – paradoksy egzystencji pozaojczyźnianej, w książce: „Żyłam z Wami, cierpiałam i płakałam z Wami”. 100-lecieropoczecia działalności Rosy Billy na rzecz Polski oraz 40.rocznicę jej śmierci, red. Ł. Stefaniak, Lublin 2017, Wydawnictwo Norbertinum, s. 119-150.
 • Rok 2016

  • Lękam się świata bez filozofii. O nieodzowności humanistyki w dobie techniki i globalizacji, opublikowane w książce: Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, Warszawa 2016, Wydawnictwo Liberi Libri, s. 13-46.
  • Imperia – relikt przeszłości czy wieczne wyzwanie? Historyczno-hermeneutyczna próba opisu imperialnych fenomenów, w książce: Imperia Śródzmienomorza. Czynniki warunkujące powstanie, rozwój i upadek, red. K. Kochańczyk-Bonińska, L. Misiarczyk, T. Skibiński, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe UKSW, s. 11-35.
  • Stanisław Staszic, „Teologia Polityczna. Rocznik filozoficzny”, nr 9 (2016/2017), s. 97-127.
  • Świat nowych dogmatów – wywiad do miesięcznika „W drodze”, W drodze, nr 11 (2016) 519, s. 10-21.
  • „Kim przez swe życie stajemy się dla innych”. Myślenie i miłość, filozofia i polityka w życiu Hannah Arendt i Martina Heideggera, „Roczniki Filozoficzne” 64 (2016) 3, s. 79-114. [PDF]
  • Czy relacja – najsłabszy rodzaj bytowości w metafizyce św. Tomasza – może stanowić fundament realnego bytu narodu?, „Rocznik Tomistyczny” tom 5 (2016), s. 247-262.
  • Filozofia w obronie demokracji, „Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”, nr 10 (2016) 41, s. 30-31. [PDF]
  • Wcielenia problem z ciałem. Kult Chrystusa a kultura cielesności, w: Teologia Politycznej Co Tydzień” nr 38: Boskie Ciało? Wydanie internetowe.
  • Sekularyzacja jako wyzwolenie, w: „Teologia Politycznej Co Tydzień” nr 16: Sekularyzacja – proces nieodwołalny? Wydanie internetowe.
  • O konieczności humanistyki w świecie technokracji i biznesu, w: „Teologia Polityczna Co Tydzień” nr 21: Paideia polska. Wydanie internetowe.

 • Rok 2015

  • Obywatelskość i cnota – niepodważalny związek polityki i etyki w starożytnej Grecji, „Kwartalnik Filozoficzny”, z. 4 (2015), tom XLIII, s. 125-149 [PDF]
  • Richard Rorty staje przed Bogiem. Filozoficzno-eschatologiczny esej o pytaniach i rozstrzygnięciach spraw ostatecznych, „Fronda Lux”, nr 76 (2015), s. 252-261 [PDF]
  • Geniusz wyrasta z odpowiednio przygotowanej gleby, „Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana” nr 10 (2015) 29, s. 30-32

 • Rok 2014

  • Przyzwoity laicki świat – realna przyszłość ludzkich społeczności? Rozważania o racjach polityki i zasadach etyki, „Studia Gdańskie”, tom XXXV (2014), s. 137-160 [PDF]
  • Godziwy świat bez Boga? (Recenzja książki: Alain de Botton, Religia dla ateistów. Poradnik dla niewierzących, jak korzystać z religii, tłum. H. Pustuła-Lewicka, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca, Warszawa 2013), „Studia z filozofii Boga, Religii i Człowieka”, nr 6 (2014), s. 209-214
  • Czas jest historią samego Boga, Miesięcznik katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, nr 12 (2014), 19 s. 29-30
  • Ateizm jako trud odpowiedzialności za świat bez religii. Pytania o racje laickich społeczności, Warszawskie Studia Teologiczne” XXVII/2 (2014), s. 37-49.
  • Ojczyzna i naród w myśli o. J. M. Bocheńskiego – Polaka i emigranta, w książce: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, red. M. Płotka, J. Pyłat, A. Andrzejuk, Warszawa-Londyn 2014, s. 113-126
  • Polityka, sprawiedliwość, pożytek. Esej o przewrotnym rozumieniu miłosierdzia i zaprzepaszczeniu cnoty sprawiedliwości, tekst opublikowany na stronach Teologii Politycznej.
  • Prawo w służbie osobie, „Tygodnik Idziemy”, nr 27 (459) 06.07.2014, s. 30-31
  • Artykuł pt. Dlaczego Justin Bieber, a nie święty Justyn? O świętości w kulturze postmodernistycznej”, (PDF)“Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL”, nr 1 (105), 2014, s. 175-191
  • Artykuł pt. „Filozofia i rewolucja. Tadeusza Klimskiego refleksje nad polityczno-społeczną siłą idei” zamieszczony w książce „Filozofia i służba. Wokół myśli Tadeusza Klimskiego” Warszawa 2014, s. 79-89
  • Recenzja książki: Adam Machowski, „Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”, Toruń 2011, Wydawnictwo Naukowe UMK(ss. 453), „Pro Fide Rege et Lege”, nr 2 (2013/2014) 72, s. 379-383
  • Rynek i marketing wchłonęły politykę, Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, nr 1 (2014) 8, s. 14-15
  •  I Bóg kiedyś stał się Wędrowcem … refleksyjno-biblijny esej o Ziemi Świętej, „Horyzonty misyjne”, nr 1 (2014) 66, s. 19-21

 • Rok 2013

 • Rok 2012

  • Platońska lekcja śmierci – troska o umieranie, „Kwartalnik Filozoficzny”, tom XL, (2012) zeszyt. 2, s. 85-106
  • Astonishment, anger, community – a source of European political philosophy, w książce: Philosophical and Religious Sources of Modern Culture, Wydawnictwo Peter Lang. Internationaler Verlag Wissenschaften, Frankfurt am Main 2012, s. 35-53
  • Religia jako więź – zwodnicza nadzieja polityki, „Studia Philosophiae Christianae”, nr 47 (2011) 2, s. 209-229
  • Świeccy kontemplatycy w świecie – świadectwo Maritainów, (Recenzja książki J. R. Maritain, Kontemplacja w świecie, Poznań 2011), „Migotania. Gazeta Literacka”, nr 3 (2012) 36, s.  48
  • W poszukiwaniu fundamentu, w: Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie, tom 8 (2012), s. 3-6
  • Paradoksy demokracji, „Na poważnie. Miesięcznik o Polsce, historii i kulturze”, nr 3/4 (2012), s. 19-21
  • Recenzja: Adam Wielomski, Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2011, „Pro fide, rege et lege”, nr 2 (2012/2013), 70, s. 286-289
  • Czy filozofia ma coś wspólnego do powiedzenia ludziom „prostego serca”. Ankieta filozofów, „Studia redemptorystowskie” nr 10 (2012), s. 25-27

 • Rok 2011

  • Spór o znaczenie wartości. Polityczna asymilacja zdobyczy hermeneutyki, „Civitas. Studia z filozofii polityki”, nr 13 (2011), s. 81-106
  • Racjonalność i komunikacja społeczna – ideały czy peryferia współczesnej demokracji?, artykuł w: Filozofia w służbie polityki, red. Krzysztof Wieczorek, Mariusz Wojewoda, Poznań 2011, s. 83-99
  • Radliński Ignacy Józef – Hasło w: Encyklopedia filozofii polskiej, tom 2, M-Ż, Lublin 2011, s. 438-440, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
  • Bóg Abrahama – Bóg Derridy? w: Fenomenologia i religia, red. Maciej Bała, Marcin Napadło, Warszawa 2011, s. 89-107
  • Anielskim skrzydłem z papieru dotknięty – o książkach, aniołach i sądzie refleksji kilka. Recenzja książki Janusza Pydy Listy starego anioła do młodego, Poznań 2009,„Migotania Gazeta literacka”, nr 3/4 (2011), 32/33, s. 52
  • Recenzja książki: Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna filozofii analitycznej, Wrocław 2010, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie”, nr 7 (2011), s. 249-254
  • Cmentarz jako tekst kultury. Recenzja książki Teresy Cwaliny Kartki z cmentarza, „Migotania. Gazeta literacka”, nr 1 (2011), 30, s. 46
  • „Bóg jest pierwszy” – Benedykta XVI rozmowa o Kościele i świecie, „Pastores”, nr 51 (2011) 2, s. 147-154

 • Rok 2010

  • Bóg Abrahama – Bóg Derridy?, „Warszawskie Studia Teologiczne”, XXIII/1/2010, s. 307 – 322
  • Filozoficzne skutki kontrkultury – profetyczne diagnozy o. Jacka Woronieckiego OP, „Universitas Gedanensis”, R. 22, (nr 40), 2010, ss. 17-35
  • Filozoficzno-matematyczne inspiracje średniowiecznej wizji „śpiewającego kosmosu”, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie”, nr 6 (2010), s. 9-27
  • Język religijny w dyskursie publicystycznym – świadectwo zmian językowych czy zawłaszczenie semantyczne?, artykuł w: Dyskurs religijny w mediach, red. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów 2010, s. 51-71,
  • Historia, Uniwersytet, Przyszłość. Filozofia Boga i Religii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Studia Philosophiae Christianae”, nr 1 (2010) rok 46, s. 258- 264
  • Źródła współczesnych przemian kulturowych. Społeczno-religijne intuicje Jacka Woronieckiego OP,  „Warszawskie Studia Teologiczne” XXIII/2/ (2010), s. 295-308
  • Czy nadchodzi post-chrześcijańska epoka? Analiza kulturowych zjawisk współczesności, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie”, nr 5 (2009), s. 21-36
  • Прафанны свет і свецкая рэлігія w: Религия и общество – 5: актуальные проблемы свободы совести. Сборник научных статей международной научно-практической конференции, red. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко, Moгилев 2010; Wyd А. MГУ им.. А. Кулешова. Учреждение образования, „Могилевский Государственный Университет им. А. А. Кулешова”; Кафедра Философии (język publikacji: rosyjski)
  • Świecka religia współczesności, Tygodnik „Idziemy”, nr 2 (227), 2010 z dn. 10. 01. 2010, s. 38-39

 • Rok 2009

  • Kultura i metafizyka. Tomistyczne inspiracje filozofii Jacquesa Maritaina, „Studia Płockie”, tom 37 (2009), s. 135-145
  • Nie tylko nostalgia, czyli o smutku chrześcijanina patrzącego na świat, „Migotania, przejaśnienia. Gazeta literacka”, nr 3/4 (24/25) 2009, s. 46-47
  • Wszechwładność czasu i żywotność religii. Recenzja książki: Marek Szulakiewicz, Religia i czas, Toruń 2008, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka” 5/2009, s. 300-305
  • Troisfontaines Roger – Hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 10 (Suplement), s. 425-426, Lublin 2009, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
  • Roger Garaudy– Hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 10 (Suplement), s. 179-181, Lublin 2009, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
  • Recenzja książki: Jacques Maritain, Religia i kultura, Warszawa 2007, Wydawnictwo Fronda, „Pastores”, nr 43 (2009) 2, s. 178-180

 • Rok 2008

 • Rok 2007

 • Rok 2006

 • Rok 2005

  • Religijne zakusy polityki – artykuł w książce Pluralizm religijny, moda czy konieczność?, red. Maciej Bała, Pelplin 2005, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” , s. 75-91
  • Ideologie filozofii pokartezjańskiej. Czytając Pamięć i tożsamość, „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii„, nr 14 (2005), s. 83-90
  • Mesjanizm ponowoczesności, „Studia z filozofii Boga, Religii i Człowieka” nr  3 (2005),s. 361-373

 • Rok 2004

 • Rok 2003

  • Platoński ideał polityczny – niebezpieczna utopia czy wzniosły mit?, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie”, nr 3 (2003), str. 69 – 112
  • Jacques Maritain i Sobór Watykański II; „Saeculum Christianum”, 1/2003, s. 135-153
  • Człowiek jako osoba w metafizyce św. Tomasza z Akwinu; „Warszawskie Studia Teologiczne”, tom XVI/ 2003, s. 200-229
  • Średniowiecze – absurd historii czy geniusz dziejów?; „Edukacja Otwarta” nr 2/3/4 – 2003, s.199-211

 • Rok 2001