"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

O mnie

O mnie

bp Jacek Grzybowski

Urodziłem się 11 sierpnia 1973 roku w Wołominie w województwie mazowieckim. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie, kontynuowałem naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie, które ukończyłem zdaniem egzaminu maturalnego w 1992 roku. W tym samym roku podjąłem studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończyłem w 1998 roku pracą magisterską pt. “Wizja nowej cywilizacji chrześcijańskiej w ujęciu Jacquesa Maritaina”, napisaną na seminarium naukowym z historii filozofii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Sochonia. Obrona pracy miała miejsce 28 lutego 1998 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Tego samego roku przyjąłem święcenia kapłańskie i podjąłem obowiązki wikariusza w parafii św. Jana Chrzciciela w Stanisławowie w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W roku 1999 po ukończeniu kursu licencjackiego na PWTW zdałem egzamin licencjacki i obroniłem pracę licencjacką z teologii. W roku akademickim 2001/2002 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Sochonia. Uczestniczyłem w prowadzonym przez niego seminarium i wyznaczonych tokiem studiów wykładach. W ramach studiów doktoranckich uczestniczyłem także w sympozjach i wykładach, prowadziłem zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia z metafizyki) i przygotowywałem pierwsze naukowe publikacje. Owocem studiów doktoranckich na UKSW była praca doktorska pod tytułem: “Filozoficzne konsekwencje średniowiecznego sporu o legitymizację władzy. Ujęcie św. Tomasza z Akwinu i Dantego Alighieri”, której promotorem był ks. prof. dr hab. Jan Sochoń. Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW miała miejsce 25 listopada 2004 roku. Dysertacja została jednogłośnie przyjęta i decyzją Rady Wydziału z dnia 2 grudnia 2004 roku został mi nadany stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

W październiku 2004 roku rozpocząłem prowadzenie wykładów i zajęć dydaktycznych z historii filozofii, antropologii filozoficznej i filozofii Boga na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie w ramach Studiów dla Świeckich i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, a przez bp. K. Romaniuka zostałem mianowany prefektem d/s Studiów w Seminarium. W 2005 roku abp S. L. Głódź mianował mnie Dyrektorem Biblioteki Seminarium Duchownego. Funkcję prefekta i dyrektora Biblioteki pełniłem do 2013 roku. Od 2017  roku pełniłem funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Akademickiego Diecezji Warszawsko-Praskiej i byłem dyrektorem Domu Słowa Bożego „Arka” na Grochowie. W listopadzie 2020 roku papież Franciszek mianował mnie biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej z diecezją tytularną Nova.

W październiku 2007 roku zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Filozofii Kultury Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

17 października 2013 roku miało miejsce moje kolokwium habilitacyjne, na którym jednogłośną decyzją Rady Wydziału Filozofii UKSW otrzymałem tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia, specjalność filozofia polityki i filozofia kultury. Otrzymałem cztery pozytywne recenzje habilitacyjne. Recenzentami dorobku habilitacyjnego byli: prof. zw dr hab. Bogdan Szlachta (UJ), prof. zw. dr hab. Marek Jakubowski (UMK), prof. zw. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (KUL), prof. zw. dr hab. Jan Sochoń (UKSW).

30 października 2014 roku Rektor UKSW uchwałą Senatu UKSW nadał mi tytuł profesora nadzwyczajnego UKSW.

Prowadzę działalność naukową i dydaktyczną zajmując się współczesnymi zagadnieniami kulturowymi i politycznymi. W swoich pracach naukowych i popularyzatorskich podejmuję problematykę filozoficznych inspiracji i źródeł współczesnych zagadnień kulturowych i cywilizacyjnych.