"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Teologia wyzwolenia – Marks i Chrystus


Teologia wyzwolenia – Marks i Chrystus

10 kwietnia 2018

W najnowszym numerze kwartalnika Pastores – pisma poświęconego formacji kapłanów – ukazał się mój artykuł Teologia wyzwolenia – Marks i Chrystus w służbie ludu. Staram się w nim odpowiedzieć na pytanie czym jest teologia wyzwolenia? Jakie wydarzenia, prądy i inspiracje tworzyły ten społeczny ruch? Co legło u podstaw radykalnych rozstrzygnięć politycznych realizowanych przez kapłanów i biskupów Ameryki Łacińskiej? Precyzyjna odpowiedź możliwa jest wtedy, gdy uzmysłowimy sobie sytuację Kościoła i świata w ubiegłym wieku. Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX stulecia to czas zimnej wojny i globalnego zmagania dwu wielkich politycznych potęg: Związku Radzieckiego, który siłowo i ideowo promuje komunizm na całym świecie, zarażając marksizmem ubogie kraje postkolonialne (Afryka, Ameryka Łacińska) i Stanów Zjednoczonych Ameryki, które wraz z sojusznikami z Zachodu bronią demokratycznych praw narodów. W tym czasie dokonują się także poważne przemiany w Kościele katolickim. Trwa debata o zadaniach, roli i znaczeniu Kościoła w świecie współczesnym zwieńczona obradami II Soboru Watykańskiego (1962-1965). I wreszcie, pogłębiające się zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne. Z jednej strony dynamika rozwoju i bogacenia się po II wojnie światowej krajów Zachodu, z drugiej nędza i skrajne ubóstwo krajów trzeciego świata. Zachęcam do lektury.