"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

Potęga kultury (online)


Potęga kultury (online)

02 lipca 2022

Potęga kultury, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2022, wydanie 2 poprawione, ss. 284, ISBN978-83-8144-773-7

Dzięki życzliwości Warszawskiego Towarzystwa Tomistycznego cała książka jest dostępna online: POTĘGA KULTURY

Książka Potęga kultury jest udaną próbą uchwycenia niewidzialnego z pozoru zmagania jakie odbywa się w przestrzeni społecznej i w cywilizacji. Bp Jacek Grzybowski wydobywa ogromne bogactwo znaczeniowe jakie współcześnie niesie ze sobą tak popularne dziś pojęcie kultury. Obejmuje ono zagadnienia związane z językiem, symbolami, wierzeniami, prawem, osiągnięciami poznawczymi, przekonaniami moralnymi, a także technologią i mediami. Autor bardzo rzetelnie zaprezentował swoje poglądy prowadząc dyskurs w sposób niezwykle bogaty erudycyjnie, nie stwarzając jednocześnie wrażenia nadmiernego nagromadzenia rozmaitych wątków. Nawiązywanie do licznych, zarówno klasycznych, jak i współczesnych tekstów, pozwala Czytelnikowi zrozumieć podejmowane zagadnienia w szerokim kontekście filozoficznym i historycznym. W ten sposób udało się połączyć solidny akademicki dyskurs z przekazem bliskim publicystycznej eseistyce, co sprawia, że książka zaciekawi nie tylko czytelnika przygotowanego do lektury trudnych tekstów filozoficznych, ale także ogólnie zainteresowanego problematyką przemian kulturowych zachodzących w dzisiejszym świecie. Autor ukazuje bowiem źródła i głębię idei, które wywarły istotny wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej, podkreślając szczególną doniosłość myśli greckiej. To u Greków – przekonuje bp Grzybowski – odnajdujemy rudymenty, które przyczyniły się do ukształtowania się cywilizacji Zachodniej wzbogacanej przez chrześcijańskie przesłanie o Chrystusie i oświeceniowy potencjał ludzkiego rozumu. Właśnie z tej klasycznej perspektywy ocenia Autor najnowsze tendencje ideowe i społeczne, jakie pojawiły się w filozofii, moralności, religii, życiu społecznym, polityce a przede wszystkim kulturze masowej. Dzięki temu otrzymujemy wgląd w kluczową dla rozważań bp Grzybowskiego dziedzinę – filozofię polityki – obejmującą całość życia społecznego i kształtującą sfery prawa, etyki i religii. Autor umiejętnie uzasadnia, że właśnie w tej sferze refleksji nad życiem wspólnotowym nie powinniśmy odcinać się od klasycznych źródeł i inspiracji.

Z recenzji ks. dr hab. Tomasza Dumy (Wydział Filozofii KUL)