"Sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu..."
G. W. F. Hegel, "Zasady filozofii prawa"

O sprawiedliwości u św. Tomasza z Akwinu


O sprawiedliwości u św. Tomasza z Akwinu

21 lutego 2017

Na stronie internetowej Teologii Politycznej Co Tydzień podjęto ważny temat solidarności i sprawiedliwości społecznej. W tekście: Cnota sprawiedliwości a porządek społeczny w myśli św. Tomasza z Akwinu starłem się pokazać, że sprawiedliwość jest tym, co utrzymuje społeczność ludzką i życie społeczne w wymiarze regulowania zachowań jednostek wobec siebie i jednostki wobec zbiorowości. To ona gwarantuje właściwe odniesienie do dobra wspólnego i podporządkowuje czynności wszystkich dobru wspólnemu zbiorowości. Dlatego sprawiedliwość ogólna jest cnotą dobrego obywatela (boni civis), gdyż zwraca go ku dobru wspólnemu (bonum commune). Staje się także wykładnikiem społecznej natury człowieka, bo przez nią osoba żyje w zgodzie z prawem podporządkowującym czynności wszystkich cnót dobru wspólnemu.

„Sprawiedliwym nazywamy to, co we wspólnocie państwowej (communione politica) jest źródłem szczęśliwości i przyczynia się do jej utrzymania i utrzymania wszystkiego, co się na nią składa, mówi Filozof, doskonałą zaś wspólnotą jest państwo (civitas)”. (Tomasz z Akwinu, Sum. Theol., I-II, q. 90, a. 2 resp.; Arystoteles, Etyka Nikomachejska, V, 1129b, ).

Zapraszam do lektury.