O ojczyznie i narodzie w refleksji o. Józefa M. Bocheńskiego OP

PUNO

Staraniem Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii  UKSW ukazała się książka: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, red. M. Płotka, J. Pyłat, A. Andrzejuk, w której zamieszczony został mój artykuł – Ojczyzna i naród w myśli o. J. M. Bocheńskiego – Polaka i emigranta.

Ojciec Józef Innocenty Maria Bocheński OP to jedna z najbarwniejszych postaci dwudziestowiecznej historii Polski. Człowiek nieprzeciętny, który swoim bogatym życiem mogłaby obdarzyć kilka osób. Dominikanin, logik, historyk filozofii, sowietolog, kapelan wojskowy, pilot i podróżnik, uznany wykładowca i ceniony kaznodzieja. Obdarzony wielością talentów i wszechstronnością zainteresowań, silnym temperamentem i żywotnością, poczuciem humoru i intelektualną płodnością, był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych ówczesnych intelektualistów Polski.

Wychodząc ze stanowiska filozofii realistycznej (od której o. Bocheński zaczynał swą przygodę z filozofią) dominikanin mówił, że kraj, ludzka gromada, historia i kultura nazywa się ojczyzną.

„Ujmujemy pod kątem widzenia źródła naszego bytu, pojętego wszechstronnie, a więc zarówno fizycznie jak i duchowo. Jesteśmy takimi jakimi jesteśmy, dlatego żeśmy się w takim kraju, klimacie, w takich warunkach biologicznych i z takich rodziców urodzili, żeśmy się w takiej kulturze wychowali, że oddziaływały na nas zebrane w ciągu wieków i potężnie działające wpływy wszelkiego rodzaju, od fizyko-chemicznych do religijnych włącznie. Ojczyzna to zatem rzeczywiście coś podobnego do ojca czy matki.” (I. M. Bocheński OP, O patriotyzmie, Warszawa 1989, s. 8).

To dość proste a jednocześnie trafne ujęcie. W takim znaczeniu ojczyzna jest swoistym przedłużeniem i rozwinięciem relacji i więzi rodzinnych. Członków rodziny łączą więzy krwi oraz wartości wynikające z przynależenia do wspólnoty etnicznej, jednego rodu, plemienia lub szerzej narodu, którego terytorium stanowi istotny czynnik fizycznej integracji. Ojczyzna staje się w ten sposób wyrazem idei siły i suwerenności. Tym samym najcenniejszą wartość stanowi tu dobro wspólnoty, które ujawnia się jako najwyższe prawo obowiązujące ponad interesami lokalnych i społecznych grup. Dzięki temu następuje utożsamienie przestrzeni ojczyzny z terytorium narodu, co z kolei implikuje rolę granic a w konsekwencji konieczność ich obrony.

Wykład o ojcu J.M. Bocheńskim OP

Fot. www.katedra.uksw.edu.pl
Fot. www.katedra.uksw.edu.pl

“Ojczyzna, naród, patriotyzm w myśli J.M. Bocheńskiego – Polaka i emigranta” – to tytuł mojego wystąpienia na konferencji naukowej “Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie”, która odbyła się 30 listopada 2012 r. na UKSW.

Przez „naród” rozumiem zbiór ludzi złączonych wzajemnie wspólnym pozytywnym ustosunkowaniem do pewnej grupy wartości kulturowych; niezmiernie trudno określić jaka konkretnie grupa wartości kulturowych jest potrzebna do ukonstytuowania narodu. Pod tym względem odwołuje się do intuicji osób, które przyznają się do jakiejś narodowości, w szczególności do Polaków. Cechy konstytuującej naród szukać należy nie w rasie, ani w zewnętrznych zwyczajach, ani w języku, ani w terytorium, ale właśnie w ustosunkowaniu się do określonych wartości, przynajmniej jeśli się używa słowa naród w tym samym znaczeniu, w jakim ja to czynię. ( J. M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, Komorów 1999, s. 46)